Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa i propozycje zmian w statucie PTU

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Minął rok od ostatniego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Jest to dobry czas podsumowania naszej działalności i wyznaczenia nowych zadań, zwłaszcza że już tylko rok dzieli nas od organizacji Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych EUROSON 2018, który odbędzie się w dniach 6-9 września 2018 roku w Poznaniu. Mając na uwadze ogrom pracy organizacyjnej związanej z tym wydarzeniem oraz wypełniając nasz statutowy obowiązek zwołuję Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa odbędzie się 7 października w Olsztynie podczas IX. Warmińsko-Mazurskich Dni Ultrasonograficznych i obejmie następujące tematy:

 • podsumowanie rocznej działalności Zarządu
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 • sprawozdanie Skarbnika PTU
 • zmiany w Statucie PTU
 • informacja o EUROSON 2018
 • referat programowy Przewodniczącego Zarządu

Szczegółowy plan Zebrania zostanie przedstawiony Delegatom Towarzystwa w najbliższych dniach.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa planowane jest wprowadzenie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które mają na celu usprawnienie działalności Towarzystwa i dookreślenie zadań związanych z naszą działalnością.

Proponowane zmiany w statucie, uchwalone podczas zebrania Zarządu Głównego PTU w dniu 6 września 2017 roku:

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki. §13

Jest:

13.1.2 złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Towarzystwa z informacją o przebiegu pracy zawodowej w ultrasonografii, spis najważniejszych publikacji naukowych, spis wygłoszonych do niesień na zjazdach naukowych, wykaz odbytych szkoleń z ultrasonografii.

Proponowana zmiana:

13.1.2 złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Towarzystwa

Jest:

13.1.5.przedstawi pozytywną opinię, co najmniej jednego członka Towarzystwa

Proponowana zmiana:

Wykreślić punkt 13.1.5

Rozdział IV. Władze Towarzystwa. §27 Do kompetencji Zarządu głównego PTU należy:

Dodać treść w kolejnym punkcie paragrafu:

Powoływanie Komisji Edukacji i Standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego złożonej z 5 członków wybieranych spośród członków Zarządu Głównego PTU. Do zadań Komisji Edukacji i Standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego należy:

 • opracowanie regulaminu przyznawania punktów edukacyjnych PTU.
 • podejmowanie decyzji o przyznawaniu punktów edukacyjnych PTU.
 • opracowanie standardów badań usg.
 • planowanie spotkań szkoleniowych pod patronatem PTU.
 • nadzorowanie procesu przyznawania i utrzymywania certyfikatów PTU.

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Wojciech Kosiak

 

Warszawa, 06.09.2017Kwartalnik
„Journal of
Ultrasonography”

 

jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Czasopismo kierowane jest do lekarzy różnych specjalności zajmujących się ultrasonografią. W „Ultrasonografii” publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, a także zapowiedzi zjazdów...

więcej

sie

Aktualności


2017-03-03r
Grupa Robocza ds. Standardów Diagnostyki Ultrasonograficznej Chorób Płuc
Szanowni Państwo, W dniu 21.01.2017 w Warszawie odbyło się I Interdyscyplinarne Spotkanie Grupy Roboczej ds. Standardów Diagnostyki

2015-02-21r
Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 lutego 2015. w Gdańsku została utworzona Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy Polskiego
© 2012 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl